Blue Flower

SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING PTT ARNHEM

 

HISTORIE


Gemakshalve worden voor dit overzicht tijdsblokken van 10 jaar vanaf de oprichting gehanteerd.


Periode 1936 – 1946.
Veel is er over deze periode niet bekend.
Wel is bekend dat bij de oprichting van de vereniging op 4 mei 1936 o.a. de heren C.H. (Kees) Zonneveld , Th. Gieben en C. Hennevanger betrokken waren.
De heer Zonneveld is erelid van de vereniging geweest. Hij is in mei 1999 overleden.

De oprichting van de vereniging geschiedde onder de naam “Sportclub Telefoon”.
Uit de naam blijkt dat de start duidelijk een “telefoon”-aangelegenheid is geweest. Maar dit veranderde weldra: door toetreding van “post”-medewerkers werd op 11 oktober 1939 de naam gewijzigd in: Sportclub PTT Arnhem.

Omtrent de eerste activiteiten van de vereniging is alleen bekend dat Voetbal de eerste en voornaamste bezigheid was.
Reeds in die tijd werd er aan een Zomeravondcompetitie deelgenomen.
Daarnaast vonden er in de jaren voor de tweede wereldoorlog een activiteit als Gymnastiek en een paar niet meer te achterhalen veldsporten plaats.
Tijdens de genoemde oorlog lag ook bij de PTT het verenigingsleven nagenoeg stil.

Periode 1946 – 1956.
Meteen na de oorlog startte de vereniging met geweldig veel elan. Op 3 oktober 1946 werd de laatste naamswijziging doorgevoerd: de vereniging kreeg de naam die ze momenteel nog draagt: Sport- en Ontspanningsvereniging PTT Arnhem.

Naast de afdeling Voetbal werd een afdeling Toneel opgericht die dank zij een welhaast professionele begeleiding en inzet geweldig floreerde. Deze afdeling reisde met haar decors door het gehele land en oogstte overal volle zalen.
De reizen werden gemaakt met behulp van een PTT-auto van het Telefoondistrict.

Deze na-oorlogse bloei duurde helaas niet lang; in het begin van de vijftiger jaren moest deze activiteit plaats maken   voor een andere, in die tijd enorm populaire activiteit : de Wandelsport.
Deze afdeling ging na een paar jaren eveneens ter ziele en daarna volgden een aantal jaren van zeer weinig aktiviteit.

De in 1952 opgerichte afdeling Tafeltennis was in feite de enige sport waaraan de toenmalige PTT-ers konden deelnemen.

Periode 1956 - 1966.
In 1957/1958 werd de motor opnieuw gestart.
Een nieuw Bestuur deed zijn intrede. Met name Mat van den Kerkhof en Ad Witte waren de drijfveer en vanaf die tijd geen het weer crescendo met de vereniging.

De afdelingen Voetbal en Tafeltennis beleefden een grote bloei: de afdeling Voetbal werd kampioen van de Zomeravondcompetitie 1958.
De afdeling Tafeltennis werd NVPTT-kampioen in 1959.
Ook werd de afdeling Schaken opgericht; in het begin van de zestiger jaren gevolgd door de afdeling Biljarten en de afdeling Volleybal.
Deze laatste afdeling hield het echter slechts twee jaar vol.

De beginjaren zestig werden gekenmerkt door de grote cabaretvoorstellingen in Tivoli aan de Velperweg, lezingen door grote voordrachtskunstenaars en de Oranjebals in de Sonsbeekboerderij.
De toenmalige penningmeester van de vereniging Joop Teunissen werd tijdens één van deze bals benoemd tot bondsridder van het NVPTT.

In 1965 kwam de afdeling Klaverjassen als activiteit binnen de vereniging. 


Periode 1966 - 1976.
In 1966 werd de afdeling Volleybal opnieuw opgericht; ook kwam ten behoeve van de sleutelaars een afdeling Autohobby de gelederen versterken.

Het verenigingsleven richtte zich langzamerhand meer naar de sportieve kant, hoewel het amusement en de ontspanning niet werden vergeten.
In 1974 is het Bestuur namelijk begonnen met het organiseren van een Nieuwjaarsbingo: dit mondde uit in een traditionele reeks die tot op heden voortduurt.

In 1975 werd ook gestart met een afdeling Zaalvoetbal.

Periode 1976 – 1986.
Deze periode is wel een heel succesvolle geweest in de historie van de vereniging.
Dat parallel aan de maatschappelijke ontwikkelingen ook het verenigingsleven verzakelijkte, moge blijken uit de oprichting van een afdeling Personeels-inkoopvereniging (PIV), die voor de leden en donateurs kortingen op aankopen bedingt.
In 1984 werd de afdeling Badminton opgericht, gevolgd in 1985 door de afdeling Computerclub.

Periode 1986 – 1996.
In deze periode werd een afdeling Bowling opgericht (1991).
Hier staat tegenover dat in 1992 de afdeling Voetbal werd opgeheven.
Ook is in 1996 de afdeling Badminton door gebrek aan belangstelling ter ziele gegaan.
In hetzelfde jaar trof dit lot ook de afdeling Zaalvoetbal.

Periode 1996 – 2006.
Na 1996 hebben binnen het bedrijf PTT grote organisatorische veranderingen plaatsgevonden.
Uiteindelijk  zijn er mede via fusies en overnames twee bedrijven gevormd t.w. PTG en KPN.
Dit heeft zijn weerslag gehad op de overkoepeling van de personeelsverenigingen.
Onze vereniging werd voor de keus gesteld zich op te splitsen of zich in totaliteit aan te sluiten bij of PV TPG of PV KPN.
Uiteindelijk is gekozen voor aansluiting bij PV KPN (2001).
Door de reorganisaties liep het aantal leden en donateurs in snel tempo terug. Een eertijds bloeiende afdeling als Volleybal moest worden opgeheven; bij een aantal afdelingen is de deelneming minimaal.
Ook een aantal gezamenlijke activiteiten zijn gestopt (zie onder Algemene Zaken).

Periode 2006-2016.
Ook in deze periode liep het aantal leden en donateurs sterk terug.
De in de vorige alinea genoemde factoren waren ook hier de oorzaak van.
In 2006 hadden we nog 210 leden en 816 donateurs.
In 2016 waren dat er respectievelijk 169 en 444.
Het aantal afdelingen bleef gelijk, te weten 6. (Autohobby, Biljarten, Bowling, Computerclub, Klaverjassen en Tafeltennis., 

75-jarig bestaan van de vereniging.
In 2011 werd het 75-jarig bestaan gevierd.
In 2010 werd een begin gemaakt met de voorbereiding van dit jubileum.

Binnen het bestuur werd afgesproken om, gezien de dalende leden- en donateursaantallen, geen receptie te houden.

Wel is een feestcommissie in het leven geroepen om een waardig feest voor onze leden voor te bereiden.

De feestcommissie bestond uit dames Diny Jelijs namens het Bestuur) en Jonnie van Dinteren en de heren Gerrit van der Kreeft (namens het Bestuur), Gerrit Spang en Jan van Veen. 

Door de feestcommissie is een boottrip georganiseerd op 7 mei 2011.
De boottrip werd geboekt bij rederij Witjes in Tolkamer.

Voor de muziek werd ons “huisorkest” het Safarikwartet bereid gevonden om aan boord van “de Graaf van Bylant” op te treden .

Voor deze jubileumvaart hadden zich in totaal 162 leden aangemeld.
 
Aan het einde van de tocht werd aan de aanwezigen een attentie uitgereikt met de inscriptie “S. en O. PTT Arnhem 75-jarig bestaan”.

Door PV KPN is de gebruikelijke gratificatie die wordt uitgekeerd bij jubilea, toegekend.

Bij de evaluatie is opgemerkt dat er van diverse kanten enthousiaste reacties zijn binnengekomen.

80-jarig bestaan van de vereniging.
Op 4 mei 2016 bestond onze vereniging 80 jaar.

In diverse bestuursvergaderingen is besloten dat iedere afdeling afzonderlijk hier aandacht aan zou schenken en hun leden bij deze viering te betrekken.

Vanuit de overkoepelende organisatie PV KPN werd een gratificatie beschikbaar gesteld.


Sportieve resultaten (voor zover bekend)
Sportief gezien werden er op vele fronten klinkende successen behaald. Op het gevaar af een afdeling of iemand te vergeten, mogen worden genoemd:
Biljarten: diverse NVPTT-kampioenen en prijswinnaars;
Bowling: PVKPN-kampioene  1994, 1996 en 1997 (Jolanda Tempel)
Klaverjas: NVPTT-kampioen 1984 (Amsterdam);
Tafeltennis: diverse malen kampioen van ABTF en NVPTT-kampioen 1959;
Voetbal: NVPTT-kampioen 1960;
Volleybal: dames NVPTT-kampioen 1979, 1981, 1984 en 1985; in 1992 en 1993 werd een gemengd team FNPTT-kampioen.
Zaalvoetbal: NVPTT-kampioen 1982

Algemene zaken.
Een traditie die al voor de laatste oorlog stamt was het jaarlijkse St.Nicolaasfeest voor de kinderen van de leden en donateurs.
Deze middagen zijn steeds erg succesvol geweest mede door o.a. de poppenkastvoorstellingen van frater Herman Jozef, goochelaars, tekenfilms en andere activiteiten die bij de kinderen aansloegen.
St. Nicolaas was altijd op deze middagen aanwezig door toedoen van de Scouting-groep Brimata.
In de jaren van 1994 tot en met 1998 is deze middag tevens op en zeer prettige en gezellige manier verzorgd door het Poppentheater “de Rinkelbom” van de heer en mevr. De Bock.
Door gebrek aan aanwas van de kinderschare zijn deze middagen in 1998 gestopt

Een andere traditie betreft de jaarlijkse bingo-dansavond; dit is een gezellige avond voor leden en donateurs en hun partners die al sinds 1974 in de maand januari wordt georganiseerd.
Deze avonden zijn gestart in de Coehoorn en hebben ook plaatsgevonden in de Korenbeurs, in het Buurthuis aan de Kloosterstraat, in Burgers’ Zoo en in Zaal Hugen te Westervoort.
Sinds 2001 werden deze avonden in Zaal Wieleman te Westervoort gehouden. 
Helaas is ook deze activiteit ter ziele gegaan  (in januari 2006 is de laatste gehouden); door een terugloop in het aantal leden is besloten om deze avonden niet meer te houden.

Website. 
Door de afdeling Computerclub is t.b.v. de vereniging in 2007 een website in het leven geroepen.
Hierop worden successievelijk  alle  activiteiten van de vereniging en de afdelingen  vermeld en up-to-date gehouden.
De website is te bezoeken onder www.s-en-o-ptt-ah.nl.

Ereleden.
Op 13 januari 2015 is ons erelid Loes Frijstein op 70-jarige leeftijd overleden.
De vereniging heeft door een kennisgeving in de Gelderlander van haar leedwezen blijk gegeven.
Ook is in de ledenvergadering van 25 maart 2015 één minuut stilte in acht genomen.
Onze vereniging kent nu geen ereleden meer.